Pienryhmästä potkua arkeen

Meillä kaikilla on suuria kysymyksiä. Ne ovat kuin palapelin paloja, joita koetamme saada sopimaan yhteen. Joskus emme halua kertoa niistä muille, koska emme ole varmoja, voimmeko turvallisesti kysyä, mihin mikäkin palanen kuuluu ja miten ne liittyvät elämäämme ja maailmaamme. 

Silti suurin osa meistä kaipaa seuraa, jossa voi sovittaa näitä palasia yhteen muiden ihmisten kanssa. Usein kuitenkin käy niin, että erilaisten mielipiteiden vaihtaminen ei riitä vastaamaan mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Olisiko mahdollista, että Raamatusta löytyisi vastauksia näihin kysymyksiin? 

Miten olisi mahdollista löytää turvallinen ympäristö kysymysten ja ajatusten esittämiselle ja samaan aikaan tutkia, mitä Raamattu sanoo, sen sijaan, että saisimme kuulla kaikkien muiden mielipiteitä? Discovery Bible Study eli DBS on yksinkertainen työkalu, joka vastaa tähän tarpeeseen. Voisi sanoa sen olevan läheistä sukua yleiselle ajatukselle raamattupiiristä, mutta DBS:ssä on oma selkeä, helppo rakenne, joka auttaa tutkimaan Raamattua ja kasvamaan uskossa.

Työkalu seurakunnan istutukseen 

OM:ssa DBS on havaittu toimivaksi malliksi monissa erilaisissa kulttuureissa ja työssä vähiten tavoitettujen ihmisryhmien parissa. DBS:ää on käytetty ja käytetään seurakunnanistutustyössä erityisesti sellaisissa ympäristöissä, missä ei voida kokoontua julkisesti Jeesuksen nimessä. 

Yksinkertaisuutensa ja selkeytensä takia DBS on apuväline seurakunnanistutustyön aloittamisessa missä tahansa ympäristössä. Järjestömme koulutuksissa DBS:ää opetetaan, jotta uusilla työntekijöillä olisi hyvä työkalu Raamatun tutkimiseen uusien uskovien kanssa. 

Ilosanoma leviää luonnollisten verkostojen kautta 

Ovilla kiertäminen ja kadulla kohtaaminen eivät aina toimi parhaiten kaupungissa. Urbaanissa kontekstissa ihmisten väliset suhteet muodostuvat ja ilmenevät hyvin eri lailla kuin pienissä kyläyhteisöissä, joissa on voitu olettaa, että kaikki tuntevat kaikki. 

Urbaani ja kaupungistuva elämä tarjoaa monipuolisen sosiaalisten verkostojen maailman, jossa ihmisten suhteita määrittävät erilaiset asiat, kuten se, että vieraisiin ihmisiin ei luoteta ja ihmisten keskellä koetaan yksinäisyyttä. 

Lähetyskäskyssä kaikkiin kansoihin viittaava kreikan sana ethne tarkoittaa ihmisiä, jotka elävät ja liikkuvat yhdessä. Kyse ei ole vain etnisyydestä, kielestä, kulttuurista, paikasta, suvusta, iästä tai ammatista. Olennainen kysymys evankeliumin tavoittavuuden kannalta on, miten ja missä liikkuvat ne ihmiset, jotka eivät tunne Jeesusta Jumalan Poikana. 

Uudenlainen tapa ajatella ihmisten tavoittamista aukeaa, kun on huomattu, miten ilosanoma leviää luonnollisten ihmissuhteiden ja verkostojen kautta. Yllättävän moni on saattanut kuulla Jeesuksesta ja ehkä lukeakin jotain Raamatusta, mutta he ovat jääneet yksin kysymystensä kanssa. Kun ympäröivä yhteisö tuomitsee kristittyjen yhteisön tai pitää sitä pahana, aiheesta keskusteleminen on vaikeata. 

Olennainen kysymys on, keneen ihmiset luottavat. Monille perheen ja ystävien kesken koettu luonnollinen luottamussuhde tarjoaa mahdollisuuden keskustella ilman tuomituksi tulemisen pelkoa. Jotta voisi esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä Raamatusta, on löydettävä luotettava kaveri, jonka kanssa asioista uskaltaa puhua. 

DBS-ryhmät meillä – ei vain maailmalla 

DBS toimii Suomessakin. Erityisen hyvin se sopii käyttöön sellaisten ihmisten parissa, joille kristinusko on vieras.  DBS-ryhmässä mukana oleminen on auttanut ihmisiä löytämään Raamatun vastauksia heidän syviin kysymyksiinsä, riippumatta heidän taustastaan tai sijainnistaan maailmassa. 

Viimeisen vuoden aikana seurakunnat eivät ole kokoontuneet normaalisti ja etäyhteyksien parissa koettu etäisyyden tunne on jättänyt yhteyden vähäiseksi. Näissä olosuhteissa DBS tarjoaa hyvän mahdollisuuden ylläpitää yhteyttä pieninä kokoontumisina sekä henkilökohtaisemmalla otteella verkon kautta.

DBS:n perustaminen  

DBS-ryhmän aloittaminen on helppoa. Tarvitaan vain yksi Raamatun tutkimisesta innostunut ihminen, joka tuntee toisen asiasta kiinnostuneen. DBS-mallia voi kokeilla myös perheen kesken tai omassa raamisryhmässä.

Olennaista kokoontumisissa on säännöllisyys, luottamus ja mahdollisuus kysyä mitä vain. Tarkoitus on käydä tasavertaista keskustelua ilman, että yksi opettaa tai kertoo oikeat vastaukset ja muut ovat sivuroolissa.

Mitä ottaa huomioon?  

Ryhmää perustettaessa kannattaa miettiä, miten se voisi muodostua luontevasti. Kenties osanottajia yhdistää työpaikka, harrastus tai asuinalue. Voit miettiä, missä verkostoistasi on jo keskinäistä luottamusta ja kunnioitusta. Pyrkimyksenä on rakentaa avoin ilmapiiri. 

On hyvä miettiä, missä kokoonnutte. Onko paikka julkinen vai yksityinen? Jotkut voivat kokea turvattomaksi tulla toisen kotiin ja esimerkiksi uudet uskovat tai etsijät saattavat tavata mieluummin julkisella paikalla. Toisaalta seurakunnan tiloihin tulemiseen voi liittyä ennakkoluuloja ja paineita. Mikä paikka toimii ryhmällesi parhaiten?

Jotta ryhmä toimisi mahdollisimman yhdenvertaisena, on hyvä vaihdella tapaamisten ja keskustelun vetovastuuta jo varhain. Näin jokainen voi huomata kykenevänsä vetämään DBS-ryhmää. Yhteen ryhmään ei ole tarkoitus kerätä ja sitoa monia ihmisiä, vaan ohjata ryhmäläisiä aloittamaan uusia ryhmiä.

Tapaamisen kulku 

Perinteisesti raamattupiirien kuulumiskierroksissa on voinut vierähtää rutkasti aikaa. DBS-ryhmän tapaamisessa keskiössä on Raamatun tutkiminen. Kokoontumisen keston saa pidettyä noin tunnissa.

Aluksi käydään kuitenkin kuulumiset lyhyesti läpi. Jokaisella on muutama minuutti aikaa kertoa omasta viikosta ja siitä, mistä on kiitollinen ja mikä on ollut vaikeata tai aiheuttanut stressiä. Seuraavaksi kukin voi kertoa, miten onnistui soveltamaan edelliskerralla opittua ja kertoiko opitusta jollekin. Sitten rukoillaan kiitosaiheiden ja haasteiden puolesta sekä pyydetään, että Pyhä Henki ohjaisi oppimaan uutta. 

Seuraavaksi joku lukee raamatuntekstin ääneen ja muut seuraavat. Teksti voidaan lukea toistamiseen, kenties erilaisena käännöksenä. Tämän jälkeen Raamatut laitetaan syrjään ja joku kertoo omin sanoin tekstin sisällön. Muut voivat täydentää. Lopuksi voidaan yhdessä tarkistaa, unohtuiko jotain olennaista. 

Sen jälkeen pureudutaan siihen, mitä tekstistä voi oppia. Apuna ovat pohdintakysymykset:
1.    Mitä teksti kertoo Jumalasta, Jeesuksesta tai Jumalan suunnitelmasta? 
2.    Mitä teksti kertoo ihmisistä? 

Kun pidämme keskustelun siinä, mitä Raamatussa lukee, annamme tekstille mahdollisuuden puhua omasta puolestaan. 

Tekstin opetus muuttuu käytännölliseksi ja osaksi omaa elämää, kun kaikki vastaavat lopuksi näihin kysymyksiin: 
1.    Mitä tämän tekstin pohjalta teet elämässäsi hyvin? Entä minkä pitäisi muuttua? 
2.    Tiedätkö ketään, jonka olisi hyvä kuulla oppimastasi asiasta? 

Seuraavalla kerralla kukin saa kertoa, miten lopulta toimi näiden kysymysten pohjalta. Tilivelvollisuus auttaa kasvamaan uskossa. Olennaista ei ole vain onnistumisten kertominen. Myös inhimillisen unohtamisen tai epäonnistumisen tunnustaminen on olennainen osa Jeesuksen opetuslapsena elämistä.


Sopivia tekstejä alkuun: 

Jeesuksen seuraaminen 

Mark. 12:28–31 
Luuk. 14:25–33 
Joh. 12:24–26 
Joh. 13:31–35 
Joh. 14:15–21 
Joh. 15:1–12 
Joh. 20:24–29 
Matt. 28:18–20 
Ap. t. 2:42–47 

Kuka Jeesus on? 

Mark. 1:1–15 
Joh. 3:1–21 
Luuk. 7:36–50 
Mark. 2:13–17 
Mark. 9:2–10 
Mark. 14:1–11 
Mark. 15:21–39 
Jes. 53 
Joh. 20:1–18 

Hyödyllisiä nettisivuja (englanniksi):  

dbsguide.org

discoverapp.org

contagiousdisciplemaking.com