Operasjon Mobilisering arbeider i over 110 land og motiverer og utruster mennesker til å dele Guds kjærlighet med mennesker over hele verden. OM ønsker å hjelpe til med menighetsplanting og styrking av eksisterende menigheter, særlig i de delene av verden hvor Kristus er minst kjent.

Core Values

 • Kjenne og ære Gud: Vår virksomhet rettet mot mennesker strømmer fra vårt indre liv med Gud, som er vårt fremste valg. Våre handlinger kommer fra hvem vi er.
 • Leve underordnet Guds Ord: Bibelen er standard for våre beslutninger, konfliktløsning og hvordan vi vurderer vår livsførsel og tjeneste.
 • Være mennesker av nåde og integritetSom vi selv har mottatt livgivende nåde fra Gud, gir vi på samme måte videre til andre mennesker. Vi vil vokse i Kristuslikhet og verdsette helhet i tanke, tale, bevissthet og adferd.
 • Offervillig tjeneste: Der vi lever i skyggen av Kristi lydige offer finner vi frihet i lidelse, vanære, økonomiske vansker og personlig ubehag.
 • Elske og verdsette mennesker: Vår kjærlighet til Gud åpenbares i vår kjærlighet til mennesker – både i omsorg for medarbeidere og troende, samt i respekt og kjærlighet for de som mener annerledes, eller som til og med bekjemper oss.
 • Speile mangfoldet i Kristi legeme: I en verden som er så splittet, urettferdig og hvor fred er så fraværende, er vårt største vitnesbyrd at vi arbeider sammen i likeverd uavhengig av forskjellig teologi eller etnisitet.
 • Evangelisere verden: Vi ber ikke om unnskyldning for vår lydighet til Kristi bud. Tvert om griper vi enhver anledning til å vise og forkynne evangeliet med vekt på respekt og kulturell sensitivitet.
 • Global forbønn: Personlig og felles bønn ærer Gud, forandrer oss og transformerer verden. Derfor er bønn det grunnleggende arbeidet som går forut for og gjennomsyrer alt annet arbeid.
 • Menighetens troverdighet: Siden Guds allsidige visdom blir gjort kjent gjennom menigheten, hedrer vi og bygger Kristi legeme på alle plan og ved enhver anledning.

 

Trosbekjennelse

 • Vi tror at det finnes bare én Gud som for evig personifiseres i disse tre: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.
 • Vi tror at vår Herre Jesus Kristus er fullt og helt Gud og fullt og helt menneske. Vi tror på Hans jomfrufødsel, Hans syndfrie liv, at Hans mirakler var fullt ut sanne, på Hans stedfortredende soningsdød, Hans legemlige oppstandelse og Hans nåværende forbedergjerning i Himmelen.
 • Vi tror på den personlige og guddommelige, Hellige ånd. Vi tror at Han gir liv, at Han helliggjør, at Han utruster og trøster alle de troende.
 • Vi tror at Skriftene, både det Gamle og det Nye testamente i sine opprinnelige tekster, er fullt ut inspirert av Den hellige ånd, feilfrie og den endelige autoritet for menigheten.
 • Vi tror at mennesket opprinnelige ble skapt uten synd. Fristet av Satan falt mennesket og brakte dermed hele slekten under fordømmelse og evig adskillelse fra Gud.
 • Vi tror at mennesket blir frelst ved å angre og tro på Kristi fullbrakte verk. Rettferdiggjørelse skjer ved nåden alene.
 • Vi tror at menigheten er Jesu Kristi legeme, bestående av alle sanne troende. Menighetens herværende arbeid er å tilbe Gud, helliggjøre de troende og utbre evangeliet over hele verden.
 • Vi tror på den personlige og legemlige Herre Jesu Kristi gjenkomst for å fullbyrde vår frelse og grunnlegge sitt Rike i herlighet.