Vedtekter OM Norge

     
§ 1
Foreningens navn
 

Operasjon Mobilisering Norge, forkortet «OM Norge», er en ideell forening tilknyttet 
den internasjonale misjonsbevegelsen OM International. 

 

§ 2
Foreningens formål
 

Operasjon Mobilisering har til formål å bidra til å virkeliggjøre Kristi misjonsbefaling om 
å forkynne evangeliet og gjøre mennesker til disipler blant alle folk. Troen på Bibelen 
som Guds inspirerte, ufeilbarlige og autorative ord, ligger til grunn for foreningens 
prinsipper og arbeidsmetoder. 
OMs visjon er å se levende fellesskap av Jesus-etterfølgere blant de minst nådde 
folkeslagene.
 

§ 3
Konkretisering av formål
 

OM Norges formål realiseres gjennom:
 

• Bønn for verden med vekt på evangeliets fremgang blant de minst nådde.
• Formidling av informasjon om misjonsarbeid.
• Nettverksbygging og samarbeid med menigheter og andre kristne organisasjoner
som ønsker å bidra til å virkeliggjøre OMs formål.
• Sammen med menigheter i Norge å arbeide for å nå de minst nådde med evangeliet.
Nye troende vil enten bli inkludert i en bestående menighet, eller det blir dannet nye
menigheter.
• Å Inspirere unge og voksne i menighetene til aktiv deltakelse i OMs
ungdomskonferanser, samt kort og langtids misjonstjeneste.
• Disippeltrening og utrustning til misjon.
• God oppfølging av langtids-utsendinger både under og etter tjenesten.
 

§ 4
Organisasjon og medlemskap
 

OM Norge er tilknyttet «OM International» gjennom «Global Board». 
OM Norge arbeider i samsvar med «OM International Governance Documents». 
Innen denne rammen kan det gjøres tilpasninger til vår nasjonale kontekst.
Enhver som gir sin tilslutning til OMs formål kan bli medlem i OM Norge.
OM Norges medlemmer betaler en årskontingent fastsatt av årsmøtet.
Alle utsendinger fra Norge i tjeneste for OM over minimum ett år, er automatisk 
medlem mens de er ute. De beholder medlemskapet i OM Norge i ett år etter at de har 
 avsluttet sin tjeneste i OM. 
 

§ 5
Årsmøtet
 

Årsmøtet er foreningens høyeste organ.
Alle medlemmer av OM Norge møter med stemmerett på årsmøtet. Styremedlemmer 
og varamedlemmer har stemmerett på årsmøtet.
 

Årsmøtet skal:
1. Behandle styrets årsberetning for siste kalenderår.
2. Behandle årsregnskapet. Årsregnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes
innen 31. mars.
3. Fastsette årskontingent for medlemmer.
4. Behandle saker fremmet av styret.
5. Velge leder av styret.
6. Velge styremedlemmer og inntil to varamedlemmer.
7. Velge valgkomite, bestående av en person fra administrasjonen, et styremedlem og
en person utenfra. Valgkomiteen konstituerer seg med leder.
8. Velge revisor.
Vedtatt årsregnskap og revisors beretning skal sendes «OM International´s Financial 
Service». 
 

§ 6
Styret
 

OM Norge ledes av et styre. 
Styret består av styreleder og 4-7 styremedlemmer, og 1 til 2 varamedlemmer. 
Første vara møter fast i styret, andre vara møter ved forfall i styret. 
Varamedlemmer har møterett til alle styremøter, uten stemmerett dersom styret er 
fulltallig.
Hvert styremedlem velges på årsmøtet for to år av gangen. Hvert år skal minst to 
styremedlemmer stå på valg. Varamedlemmer velges for ett år. 
Daglig leder møter i styret med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.
Innkalling til styremøter skjer med 14 dagers varsel. Styret er beslutningsdyktig når 
minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Alle vedtak må skje med 2/3 flertall. 
Styret ansetter daglig leder.
Styret har ansvar for foreningens virksomhet, og utarbeider årsregnskap og 
årsberetning, som sammen med revisors beretning skal behandles på årsmøtet. 
Årsmøtet kunngjøres minst tre måneder før det avholdes. Medlemmer kan fremme 
saker til styret for behandling på årsmøtet. Frist for dette er minst en måned før 
årsmøtet. Sakspapirer til årsmøtet sendes medlemmene senest 14 dager før møtet.
Styret skal føre møtebok for sine forhandlinger.
 

§ 7
Tilhørighet
 

De som skal delta på OM-team, være utsending, inneha lederoppgaver eller på annen måte 
være engasjert i OM Norges arbeid, må identifisere seg med og arbeide for bevegelsens 
grunnprinsipper uttrykt i OMs «Statement of Faith». 
 

§ 8
 Endringer av formålet
 

Foreningens formål uttrykt i § 2 første ledd kan ikke endres. Endringer i vedtektene kan 
ikke stride mot «OM International Governance Documents». 
 

§ 9
Endringer av vedtektene
 

Endringer i vedtektene gjøres med 2/3 flertall på to etterfølgende årsmøter med minst 
fire ukers mellomrom.
 

§ 10
Oppløsning
 

Vedtak om foreningens oppløsning er ikke gyldig uten 3/4 flertall. Vedtak må skje på to 
etterfølgende årsmøter med minst fire ukers mellomrom. Ved eventuell oppløsning 
tilfaller foreningens kapital «OM International»