Vedtægter

OM Danmarks vedtægter pr. 18. april 2024

 

§ 1 Formål

Foreningens formål er:

 • at tjene den lokale menighed i dens undervisning og evangelisering

 • at give mulighed for træning og praktisk evangelisering i internationale teams på tværs af kultur og landegrænser

 • at informere og opmuntre til forbøn for mission blandt dem, der endnu ikke har haft mulighed for at høre evangeliet

 • at formidle økonomisk støtte til missionspraktikanter, missionærer og missionsprojekter.

§ 2 MEDLEMSKAB

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der accepterer foreningens formål og bekendelsesgrundlag (jf. nedenstående). Medlemmer, der ikke længere accepterer, eller som modarbejder foreningens formål og bekendelsesgrundlag, kan ekskluderes af foreningen ved bestyrelsens beslutning, der kan indankes for en generalforsamling.

§ 3 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3–7 medlemmer, der vælges blandt foreningens medlemmer og godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for 2 år. Halvdelen af den første bestyrelse dog kun for et år. Landslederen kan deltage i bestyrelsens møder uden
stemmeret. Generalforsamlingen kan vælge op til 2 suppleanter til bestyrelsen.

§ 4 Generalforsamling

Foreningens generalforsamling finder sted hvert år før den 1. maj og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller efter krav fra 2/3 af foreningens medlemmer.

Dagsorden for generalforsamlingen vil som minimum være:

 1. Beretning for det foregående år.

 2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 3. Valg af medlem eller medlemmer til bestyrelsen.

 4. Valg af revisor.

 5. Eventuelt.

§ 5 Sekretariat

Foreningens sekretariat og internationale relationer varetages af landslederen, der udpeges af bestyrelsen.

§ 6 Økonomi og tegning

Foreningens indtægter tilvejebringes gennem frivillige gaver og kontingent. Regnskabet kan rekvireres fra OM Danmarks kontor. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med landslederen eller formanden i forbindelse med to bestyrelsesmedlemmer.

§ 7 Internationalt samarbejde

Operation Mission har indgået et formelt samarbejde med andre selvstændige, uafhængige organisationer, der er non-profit foreninger, selskaber eller bevægelser, almindelig kendt som Operation Mobilisation.

§ 8 Bekendelsesgrundlag

Underskriverne har følgende fælles bekendelsesgrundlag:

 • Vi tror, at skrifterne, både Gamle og Ny Testamente, i deres oprindelige form, er fuldt inspirerede af Helligånden, fejlfri og den endelige autoritet for Kirken.

 • Vi tror, at der er én Gud, evigt eksisterende i tre personer, Faderen, Sønnen og Helligånden.

 • Vi tror på vor herre Jesu Kristi fuldstændige guddommelighed og fuldstændige menneskelighed.

 • Vi tror på hans jomfrufødsel, hans syndfri liv, hans mirakler, hans stedfortrædende død, hans legemlige opstandelse og hans nuværende gerning som mellemmand i Himmelen.

 • Vi tror på Helligåndens guddommelighed og personlighed. Vi tror, at han giver liv, helliggør, giver kraft og trøst til alle troende.

 • Vi tror, at mennesket blev skabt uden synd. Fristet af Satan faldt mennesket og bragte derved hele menneskeheden under fordømmelse og evig adskillelse fra Gud.

 • Vi tror, at mennesket frelses gennem omvendelse og tro på Kristi fuldkomne værk. Retfærdiggørelse ved tro alene.

 • Vi tror, at Kirken er Kristi legeme, og at den består af alle sande troende. Kirkens nuværende opgave er at tilbede Gud, opbygge de hellige og evangelisere verden.

 • Vi tror på Herren Jesu legemlige tilbagekomst for at fuldende vor frelse og oprette sit herlige rige.

§ 9 Opløsning

Dersom grundlaget for foreningens virke bortfalder, kan den opløses ved 2/3 flertal af en generalforsamling. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue andet evangelisk arbejde hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land, der opfylder de samme formålsbestemmelser, som udtrykt i § 1.

Vedtaget på Generalforsamling 18. april 2024