VLERA UDHËZUESE

Ne po imitojmë Jezusin dhe po marrim pjesë në transformimin tërësor, të mbretërisë të të gjithë jetës dhe krijimit, duke kultivuar një komunitet biblik të drejtë dhe të larmishëm, ndërsa rinovojmë në mënyrë strategjike në shërbesat tona dhe mbetemi në përkushtimin e ndërsjellë për kauzën e Krishtit dhe kujdesin për njerëzit.

man speaks to a group

IMITIMI I JEZUSIT

Ne jetojmë dashurinë dhe dhembshurinë e Krishtit, nën autoritetin e fjalës së Tij, duke dëshmuar për Të në jetën tonë të përditshme, me fuqinë e Frymës së Shenjtë.

Imitimi i Jezusit rrjedh nga urdhërimi i madh për ta dashur Zotin, Perëndinë tuaj, me gjithë zemrën tuaj, me gjithë shpirtin tuaj dhe me gjithë forcën tuaj (Ligji i Përtërirë 6:4-7) dhe  vepra e Frymës së Perëndisë në ne (Ezek. 36: 26-28) na drejton në përgjigje të bindur për të imituar Krishtin me fjalë dhe vepra (Efes. 5:1-2; 1 Kor. 11:1; Fil. 2:1-5).

 • Duke jetuar në intimitet me Perëndinë dhe në bindje ndaj Fjalës së Tij
 • Ne jemi njerëz të lutjes që besojmë në drejtimin e Frymës së Shenjtë.
 • Duke dëshmuar për Krishtin me fjalë dhe vepra, për të ndezur pasionin e popullit të Perëndisë për Mbretërinë e Tij
 • Duke ndjerë dhe rrezatuar hirin dhe dhembshurinë e Krishtit
 • Duke përqafuar identitetin tonë në Krishtin dhe duke u ndryshuar nga Fryma e Shenjtë
people visit a local landmark

TRANSFORMIMI I MBRETËRISË

Ne jemi thellësisht të përkushtuar ndaj drejtësisë; ne marrim pjesë me Perëndinë në mbretërinë e Tij për të parë jetë dhe komunitete të transformuara nga ungjilli në mbarë botën.

Dhiata e Vjetër thekson konceptet e mbretërimit dhe të sundimit të Perëndisë mbi Izraelin. Profeti Isaia skicon figurën e një lajmëtari që jep lajmin e mirë se, pavarësisht nga shkatërrimi, “Perëndia mbretëron” (52:7). Në Dhiatën e Re, mbretëria e Perëndisë është qendrore në shpalljen dhe shërbesën e Jezusit. Lajmi i mirë i mbretërisë shpërthen në realitetet tona të jetuara dhe sjell transformim (Luka 4:18-19; Mat. 4:23; Mat. 9:35; Veprat e Apostujve 1:4).

 • E gjithë jeta dhe krijimi vijnë nën Zotërimin e Krishtit.

 • Pjesëmarrja me Perëndinë në qëllimet e Tij më të mëdha të Mbretërisë

 • Transformimi tërësor i individëve dhe i komuniteteve

 • Përkrahja e zërave të më pak të dëgjuarve në komunitetet e lëna mënjanë në zonat më pak të arritura

 • Të jemi njerëz të drejtësisë

different people pray over a map of the world

NJË KOMUNITET BIBLIKISHT I DREJTË DHE I NDRYSHËM

Ne jemi ndjekësit e Jezusit që kremtojmë diversitetin tonë në Të, duke i trajtuar të gjithë me vlerë të barabartë – burra dhe gra të kulturave, moshave dhe prejardhjeve teologjike dhe socio-ekonomike të ndryshme – me dashuri dhe respekt.

Perëndia është i drejtë (Ligji i Përtërirë 32:4) dhe kërkon që ata që e ndjekin të veprojnë me drejtësi (Mikea 6:8) duke mos treguar anësi dhe duke mbështetur kauzën e më të cenuarve. Tek Isaia (58), të vepruarit me drejtësi krahasohet me një formë adhurimi – një temë e realizuar në shërbesën e Jezusit. Ndërsa besimtarët johebrenj iu shtuan kishës së Dhjatës së Re, komuniteti luftoi me më shumë shtresa të diversitetit dhe udhëheqësit e hershëm të kishës arritën vazhdimisht në përfundimin se të gjithë janë të barabartë dhe një në Krishtin, që i përkasin një trupi dhe të gjithë pjesëmarrës të ungjillit (Kol. 3 :11-13; Veprat 2:42-47).

 • Ne jemi të ndërlidhur dhe të ndërvarur, duke ndarë jetën dhe burimet tona me njëri-tjetrin.

 • Jemi njerëz me integritet, që shërbejmë me sakrificë, duke e dëgjuar njëri-tjetrin me respekt dhe dashuri.

 • Përqafojmë dhe nderojmë qëllimshëm kontributin unik të njerëzve në trupin dhe veprën e Krishtit

 • Përqafojmë gra dhe burra nga kultura dhe breza të ndryshëm me një larmi aftësish

 • Kërkojmë më të mirën për njëri-tjetrin, duke u kujdesur dhe duke e ngritur lart njëri-tjetrin

man with Radio broadcast

NOVACIONI STRATEGJIK

Ne kërkojmë të jemi të guximshëm, krijues, të përshtatshëm dhe të shkathët në shërbesë, duke vlerësuar vazhdimisht progresin ndërsa ndjekim misionin tonë të dhënë nga Perëndia.

Tregimi i krijimit te Zanafilla (1:1-31) dhe mishërimi i Jezusit (Gjoni 1:1-18) zbulojnë natyrën e Perëndisë për të rinovuar. Në Jezusin, të gjitha gjërat janë bërë të reja (2 Kor. 5:17-21). Te Veprat e Apostujve, Fryma e Shenjtë i udhëhoqi apostujt në predikimin e ungjillit, ku shkonin dhe kë takonin dhe, ndonjëherë, i ridrejtoi. Mendimi strategjik ka të bëjë me njohjen dhe kuptimin e kohës në të cilën po jetojmë dhe të dallojmë punën dhe udhëheqjen e Frymës së Shenjtë (Veprat 8:29, 10:19-20, 11:12, 13:2-4, 16:6-7 , 20:22; 1 Kron. 12:32).

 • Dëgjimi aktiv së bashku dhe ndjekja e zërit të Frymës së Shenjtë

 • Të fokusuar në mision, të përshtatshëm dhe praktikë për kohën dhe kontekstin

 • Të përgatitur për të qenë të guximshëm dhe krijues, për të testuar idetë, për t’u përshtatur dhe për të ndërmarrë rreziqe

 • Vendimmarrje dhe planifikim i bazuar në kërkime

 • Vlerësim i vazhdueshëm, i qëllimshëm, pozicionim dhe prioritizim

hands holding globe

ANGAZHIMI RECIPROK

Ne bashkëpunojmë qëllimisht me ata që janë të përkushtuar ndaj misionit tonë me përulësi, hir dhe bujari.

Doktrina e trinitetit ilustron unitetin dhe partneritetin e ndërsjellë dhe është e dukshme në shkrimin e Dhjatës së Re. Lutja e Kryepriftërisë e Jezusit te Gjoni 17 ilustron se si Ai e përmbushi misionin e Tij, duke u dërguar nga i vetmi Perëndi i vërtetë dhe duke dërguar dishepujt e Tij të bashkuar në botë. Letrat e Dhjatës së Re janë të mbushura me partneritet në ungjill të shkallëve të ndryshme me individë, familje dhe kisha. Tek Filipianëve 1:27, Pali thekson fort se ne qëndrojmë të patundur në një frymë, me një mendje, duke u përpjekur së bashku për besimin e ungjillit.

 • Ne jemi besnikë ndaj Zotit, e vlerësojmë dhe nderojmë kishën e Tij dhe jemi thellësisht të përkushtuar ndaj njëri-tjetrit dhe kauzës sonë

 • Të bashkuar në dashuri, duke këmbëngulur së bashku në lutje

 • Duke punuar së bashku drejt misionit të Zotit me gëzim, përulësi e bujari dhe me frymë pendimi

 • Të përkushtuar për të qenë të përqendruar, të qëllimshëm dhe të vendosur ndaj kauzën tonë

 • Duke bashkëpunuar me njerëz dhe organizata me të njëjtën mendje

DEKLARATA E BESIMIT

 

ZOTI
Ne besojmë në një Zot që ekziston në tre persona të ndryshëm: Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. (Ligji i Përtërirë 6:4; Mateu 28:19; I Korintasve 8:6)
JEZUSI
Ne besojmë se Jezu Krishti është plotësisht Perëndi dhe plotësisht njeri. Ne besojmë se Ai lindi nga një virgjëreshë. Ne besojmë se Ai jetoi një jetë pa mëkat. Ne besojmë se mrekullitë e Tij ishin të vërteta. Ne gjithashtu besojmë se Ai vdiq në vendin e mëkatarëve në një kryq, se Ai u ringjall me të vërtetë dhe u ngrit përsëri në qiell. (Kolosianëve 1:15; Filipianëve 2:5-8; Mateu 1:18-25; 1 Pjetrit 2:24-25; Luka 24; Hebrenjve 4:14-16; Veprat 1:9-11; 1 Thesalonikasve 4:16 -18; Mateu 25:31-46; Zbulesa 11:15-17; 20:4-6, 11-15)
FRYMA E  SHENJTË
Ne besojmë në personalitetin dhe hyjninë e Frymës së Shenjtë. Ne besojmë se Ai jep jetë, Ai shenjtëron, Ai fuqizon dhe ngushëllon të gjithë besimtarët. Ne besojmë se është nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë që ne rilindemi dhe se puna e Frymës përfshin të na bindë për mëkat dhe të na fuqizojë për të qenë të drejtë. (Romakëve 8; 1 Korintasve 2:13; Mateu 28:19; Veprat 2; Gjoni 3 dhe 16).
SHKRIMI I SHENJTË
Ne besojmë se e gjithë Bibla është Fjala e frymëzuar e Perëndisë dhe se njerëzit u shtynë nga Fryma e Perëndisë për të shkruar vetë fjalët e Shkrimit. Prandaj, ne besojmë se Bibla është pa gabime në dorëshkrimet e saj origjinale. (2 Pjetrit 1:21; 2 Timoteut 3:16-17; Hebrenjve 4:12; Psalmi 119:89, 160; Isaia 40:8)
NJERËZIMI  
NJERËZIMI   Ne besojmë se njerëzimi u krijua sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë. Perëndia i dha Adamit, njeriut të parë, urdhërime specifike të cilave ai duhej t’u bindej. Përmes mosbindjes së tij mëkatare ndaj këtyre urdhërimeve, Adami dhe e gjithë raca njerëzore u larguan nga Perëndia. Si rezultat, njeriu është i paaftë të rifitojë një marrëdhënie të drejtë me Perëndinë me përpjekjet e tij. (Zanafilla 1:26-27; Romakëve 3:10, 23; 5:12-; Gjoni 3:3; Veprat 13:38-39; Gjoni 3:16; Mateu 25:46; 2 Korintasve 5:1; 2 Thesalonikasve 1:7-10)
SHPËTIMI
Ne besojmë se njeriu shpëtohet vetëm nëpërmjet pendimit dhe besimit në veprën e përfunduar të Krishtit. Ne besojmë se kur pendohemi dhe shprehim besim në këtë mënyrë shpallemi të pafajshëm para Perëndisë vetëm nëpërmjet hirit të Tij. Ne besojmë se pagëzimi nuk është i nevojshëm për shpëtim, por është një akt bindjeje. (Efesianëve 2:8-9; Romakëve 5:1-2; Romakëve 10:9-10; Kolosianëve 1:19; 1 Korintasve 1:21)
KISHA
Ne besojmë se Kisha është trupi i Jezus Krishtit dhe përbëhet nga të gjithë besimtarët e vërtetë. Ne besojmë se këto bashkësi lokale janë gjithashtu kisha, sepse në këto bashkësi lokale kryhet puna e kishës. Puna e tanishme e Kishës është adhurimi i Perëndisë, dashuria, mësimi i njerëzve dhe ta bëjë Atë të njohur në një botë të humbur. Ne besojmë se qëllimi i Kishës është të përlëvdojë Perëndinë. (Veprat 2:41; 15:13-17; Efesianëve 1:3-6; 1 Korintasve 12:12-13; Mateu 28:19-; Veprat 1:6-8; 1 Thesalonikasve 4:16-18)
KTHIMI I KRISHTIT
 Ne besojmë në kthimin personal dhe trupor të Zotit Jezus Krisht. Kthimi i tij do të plotësojë dhe vendosë gëzimin e vazhdueshëm të shpëtimit tonë në Mbretërinë e Tij të lavdishme. 
(1 Thesalonikasve 4:13-17; Veprat e Apostujve 1:9-11; Titit 2:11-13)